1 – MYBURGH,MARCO – FM – 11.80
2 – MATHALA,TEBOGO – PP – 11.90
3 – NUNES,MJ – N – 11.90
4 – MONAMA,PHUMELELO – B- VILJ – 11.98
5 – SHAI,MAIMELA – HS – 12.03
6 – BLOM,GERRIE – E – 12.18